หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ข้อมูลโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
โดย : admin
อ่าน : 1411
อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

1. สภาพทั่วไป          

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469  โดยหลวงวิจารณ์ภูธร นายอำเภอมีนบุรี เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลทรายกองดิน 3 (สุเหร่าทรายกองดิน) เปิดทำการสอนได้เพียง 2 เดือนต้องเลิกล้มเพราะครูไม่ได้รับเงินเดือน  ทางอำเภอเก็บเงินค่าศึกษาพลีไม่ได้ ปีต่อมาได้เปิดการเรียนใหม่อีกครั้งโดยอำมาตย์เอกหลวงศรีวิเศษ  นายอำเภอมีนบุรี มีนายเดช   แย้มชมชื่น เป็นครูใหญ่  ทำการสอนศาสนาอิสลามในตอนเช้า ส่วนตอนบ่ายสอนภาษาไทย โดยอาศัยศาลาไม้ของสุเหร่าเป็นที่เรียน                  ปี พ.ศ.2481ทางราชการ  จึงได้สร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี บนที่ดินของมัสยิด กมาลุลอิสลาม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2491 สถานที่คับแคบ คณะกรรมการมัสยิดได้ยกที่ดินฝั่งตรงข้ามกับมัสยิด จำนวน 7 ไร่ 1 งาน  ต่อมาได้ตัดแบ่งเป็นที่สาธารณะ  คูคลองและถนน (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันคงเหลือที่ 6 ไร่ 45  ตารางวา  ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียนถาวรแต่ทางราชการยังไม่มีงบประมาณต้องรอมาถึงปี พ.ศ.2500 จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวรเสร็จ ทำพิธีเปิดและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  ปัจจุบันโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน 1,669 คน จำนวน 48 ห้องเรียน มีครูปฏิบัติการสอน  76 คน ผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 4 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ข้าราชการสามัญ) 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ข้าราชการสามัญ) 1 คน พี่เลี้ยง ส.1 (ชั่วคราว) 5 คน ภารโรง(ประจำ) 5 คน ภารโรง(ชั่วคราว) 2 คน (ข้อมูลจากแบบสำรวจจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและบุคลากรโรงเรียนปีการศึกษา 2556 ณ วันที่10  มิถุนายน  2556)
สภาพชุมชน  เป็นชุมชนเก่าขนาดใหญ่มีประชากรประมาณ  1,300 ครอบครัว ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองแสนแสบ   ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 97  และเคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม หน่วยราชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้สำนักงานเขตมีนบุรี ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี   ศาลจังหวัดมีนบุรี   ที่ทำการไปรษณีย์   การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง  สรรพากรพื้นที่  จะอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 7 กิโลเมตร  สถานพยาบาลจะใช้บริการกับโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ                       10  กิโลเมตร ส่วนการดูแลสุขภาพอนามัยจะได้รับบริการจากศูนย์บริการสาธารณสุข 43  หน่วยย่อยอิดซ์ฮาร์ดอุลูมุดดีนและหน่วยย่อย กมาลุ้ลอิสลามซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตรและด้านการกีฬาจะใช้บริการที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา กับศูนย์เยาวชนมีนบุรี  องค์กรท้องถิ่นที่ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตมีนบุรี  7 ท่าน                      มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน  ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในชุมชนที่ตั้งโรงเรียนไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีเพียงหมู่บ้านจัดสรร 4 - 5 แห่งมี                   วัดศรีกุเรชาและมัสยิดกมาลุลอิสลาม การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนใช้ถนนเลียบคลองแสนแสบ 2 สาย คือถนนราษฎร์อุทิศและถนนประชาร่วมใจ และทางเท้าเลียบคลองแสนแสบทั้ง 2 ฝั่งคลอง   ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนตามสะพานทางเท้าเลียบคลองแสนแสบทั้ง 2 ฝั่ง